Heartlings:

Stadgar
§ 1 FöreningenMusikföreningens namn är HeartlingsMusikföreningen Heartlings är en ideell förening
Musikföreningen är religiöst och politiskt obunden
§ 2 SäteMusikföreningens säte är i Stockholm
§ 3 ÄndamålMusikföreningens syfte är att främja och utveckla musiklivet i Stockholm
§ 4 StyrelseformerMusikföreningens organ är årsmötet ,styrelse och valberedning
§ 5 MedlemskapMedlem har rösträtt vid ordinarie och extra årsmöte samt är valbar till av årsmötet beslutande organ. Medlem kan uteslutas av styrelse och årsmöte om denne;
1 1. Uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller
2 2. Motarbetar föreningens ändamål eller verksamhet. Meddelanden härom skall ske skriftligen från styrelsen.

§ 6 ÅrsmötetÅrsmötet är musikföreningen Heartlingss högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen i november månad. Extra årsmöte skall hållas då: 1 1. styrelsen finner det så påkallat 2 2. när minst ¼ av medlemmar så begär Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet. Röstning sker öppet, men vid votering kan sluten röstning ske om någon så begär, vid röstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal avgör mötesordförande sakfråga och lotten vid val. I beslut om ansvarsfrihet får avgående styrelse inte delta. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara röstberättigade tillhanda minst tre veckor före och ska innehålla förslag till: a dagordning b verksamhetsberättelse c ekonomisk berättelse d ev stadgeändring Kallelse till extra årsmöte skall vara röstberättigad tillhanda minst två veckor i förväg. Mötet får endast fatta beslut i ärenden som framgår av kallelsen. Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden: 1a  val av mötesordf b mötessekr c två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans justerar protokollet med mötesordföranden 2 mötets godkännande a kallelse b dagordning c röstlängd 3 styrelsens verksamhetsberättelse 4 styrelsens ekonomiska redogörelse 5 revisorernas berättelse 6 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7 styrelsens förslag om a verksamhetsplan b budget 8 stadgeändring 9 val av a styrelseordförande b sekreterare c kassör d ordinarie ledamöter e suppleanter 10 val av a revisor b auktoriserad revisor 11 val av valberedning 12 behandling av motioner 13 övrigt 14 mötets avslutande

§ 7 StyrelsenStyrelsen är föreningen Heartlingss högsta beslutande organ mellan årsmöten.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare , kassör och 3 ledamöter samt
suppleanter.
Styrelsens mandatperiod är på två år. Vid ordinarie årsmöte väljs hälften av styrelse-
ledamöterna.
Styrelsen är beslutsmässig vid styrelsemöte då minst hälften av ledamöterna är närvarande och dit alla ledamöter är kallade. Kallelsen skall vara samtliga styrelseledamöter tillhanda minst 3 dagar i förväg. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningen Heartlings firmatecknas av ordf och kassör var för sig.

§ 8 Upplösning
Föreningen Heartlings kan upplösas genom beslut av två på följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie. Vid det senare årsmötet måste
beslut fattas med minst 3/4majoritet av närvarande röstberättigade.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla liknande verksamhet.

§ 9 Stadgeändring
Föreningen Heartlings´s stadgar kan ändras genom beslut av två på varandra följande årsmöten
Med minst sex månaders mellanrum , varav ett måste vara ordinarie årsmöte.
För beslut gäller 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

§ 10 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs på ett år
Valberedningen skall föreslå valbara personer till styrelse, revision och stadgekommitté

Medlemsregler för träffar mm.

Rules:

Most of our rules are common sens:

 • DON’T BE DUMB This is a basic rule that has a wide variety of practical applications. If you think you are being dumb, chances are you’re being dumb.
 • AGE REQUIREMENT Children under the age of 18 are not permitted.
 • LISTEN The Organizers and Security are there to keep things safe and serene for everyone. Please don’t argue with them.
 • TICKETS Please Don’t buy any tickets before you get a comfirmationmail that your membership is approved!
 • BEHAVE We don’t tolerate any form of aggression, no sexism, no racism of any kind.
 • SUBSTANCES Its probided to Distribute or sell any form of illegal substances. If you see any form of distribution or other please contact our security or organizer
 • ITEMS (Sifons/Alcohol) Its probided to bring Sifones ( nitrous oxide tubes)  into our gatherings. After each gathering the last 3 years we have collected thousands and thousands of these metal tubes that people just throw away in the nature or floor. If you bring a sifon to any of our events, make sure you give it to the Entrance (outdoor)  or  wardrobe if we are indoor for safe keeping. If we find anyone using a sifon at any of our events we will take it away permanently,   Same thing Apply for Alcohol. If you see anyone that use or sell any of above, please contact our security or organizer
 • RESPECT To most of us, this goes without saying. Respect your own space and that of others. If you feel that your space is threatened by anyone or anything, please grab your nearest Security or Organizer. Respect each other and all living things. Respect our countrys laws and Lawenforcements. They really ARE our Friends! and we like to keep it like that.
 • LOCATIONS Never Share any of locations with others except members of our family
 • LEAVE NO TRACE As you might expect, this is a leave no trace event. What does that mean? It means that if you bring something to our events, it must leave the event when you do. Please be prepared to be on MOOP patrol and haul your trash home with you.
 • TRAVEL TO OUR LOCATIONS Get to the location as quiet as you can be so you don’t disturb neighbors if present around us.
 • DONT BE DUMB Just in case you missed it the first time. Stupid happens all by itself.
 • SAFETY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY While the organizers have taken great steps to ensure the safety of those who attend, we ask that you feel empowered to help keep the event safe. In short… if you see someone breaking any of the rules, don’t be afraid to tell them. If you don’t feel comfortable telling them, then please tell us.

I think most of you understand our simple rules.

With Love/ Zebastian Lopez

Join our family?:
http://eepurl.com/g7ezK5